ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ບໍ່?

ພວກເຮົາໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ການເຝິກອົບຮົມຟຣີ ພ້ອມກັບໃຫ້ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພ້ອມໂອກາດທີ່ພົບປະນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈດຽວກັນ.

ມື້ກ່ອນປິດຮັບສະໝັກ

ໂຄງການນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການບົ່ມເພາະທຸລະກິດສີຂຽວ the SAFE initiative ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງກອນບໍລິການດ້ານປ່າໄມ້ເກົາຫຼີ (KFS) ເຊິ່ງຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງກອນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP), Bridge for Billions ແລະ XM Technovator

ກ່ຽວກັບໂຄງການ

ອົງກອນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP), the Korea Forest Service (KFS) ແລະ Bridge for Billions ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງໂຄງການບົ່ມເພາະທຸລະກິດແບບບໍ່ເສຍຄ່າເປັນໄລຍະເວລາ 4 ເດືອນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 30 ໂຄງການທຸລະກິດສີຂຽວທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ປັບໂຄງສ້າງທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມແຜນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປົກຮັກສາປ່າໄມ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ເຂົ້າຮ່ວມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການກັບພວກເຮົາເພື່ອຟັງລາຍລະອຽດວິທີການສະໝັກ ແລະ ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງຈົບໂຄງການມີ:

ເປີດຮັບສະໝັກສຳລັບທຸກໆທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ !

ຮຽນຮູ້ການສ້າງທຸລະກິດເປັນທີ່ເອກະລັກ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ຮຽນຮູ້ ການຕັ້ງລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເພີ່ມການຂາຍ ແລະ ກຳໄລ.
ຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກລະບົບ.
ປັບປຸງທຸລະກິດເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ່ໂລກ ດຶງດູດນັກລົງທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ.
ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ດຶງດູດກຸ່ມລູກຄ້າໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດແບບຍືນຍົງ

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳໂຄງການຜ່ານກອງປະຊຸມອອນໄລນ໌ໄວໆນີ້

ກະລຸນາລົງທະບຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນລະຫວ່າງໂຄງການມີດັ່ງນີ້:

ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍທາງທຸລະກິດ

ຮູ້ຈັກກັບທຸລະກິດ ແລະ ຄູເຝິກmentor ອື່ນໆໃນອຸດສາຫະກຳ, ສ້າງຄວາມສຳພັນກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພາກພື້ນ.

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ພາຍໃນໂຄງການຈະມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອການສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຮູ້ວິທີການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການສ້າງແນວຄວາມຄິດແບບໃໝ່ ແລະ ການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງທຸລະກິດ

ການນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດ

ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມເພື່ອນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ.

ການເຝິກອົບຮົມຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດ

ພາຍໃນໂຄງການຈະມີການເຝິກອົບຮົມດ້ານການເງິນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃນການຕັ້ງລາຄາ ເຊິ່ງຈະມີການເຝິກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມເພື່ອພັດທະນາແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານພາຍໃນໂຄງການຈະມີການເຝິກອົບຮົມດ້ານການເງິນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃນການຕັ້ງລາຄາເຊິ່ງຈະມີການເຝິກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມເພື່ອພັດທະນາແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຈຳກັດຂອງທຸລະກິດ

ເປີດຮັບສະໝັກສຳລັບທຸກໆທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ:

ເປີດຮັບສະໝັກສຳລັບທຸກໆທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ !

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

(ເຊັ່ນ: ໄມ້ສັກ, ໄມ້ຢາງພາລາ)

ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຮ່ວມ

ເຊັ່ນ ນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ເຫັດ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ຫວາຍ

ການຜະລິດພະລັງງານແບບຍືນຍົງ

ພະລັງງານຊີວະພາບ, ຊີວະມວນ, ແຜ່ນໄມ້.

ການບໍລິການ

ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ, ຕະຫຼາດຄາບອນ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຶນຍົງ

ການປົກປ້ອງປ່າໄມ້
ຄໍາຮ້ອງທາງເຕັກໂນໂລຊີ

ວິທີການສະໝັກ

1

ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ໂຄງການ🖊️

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກົດປຸ່ມ “ສະໝັກ” ແລະ ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄງການຂອງທ່ານ

2

ສ້າງບັນຊີ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ📝

ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອການຕັ້ງບັນຊີ
ອີເມລ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຈະເປັນແບບດຽວກັນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕື່ມຈະມີ 5 ພາກສ່ວນ

3

ສົ່ງແບບຟອມ ແລ້ວຖ້າຟັງຄຳຕອບຈາກທີມງານຂອງພວກເຮົາ🚀

ຫຼັງຈາກທີ່ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກແລ້ວໃຫ້ລໍຖ້າຟັງຄຳຕອບຈາກທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ, ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານ

ພາກສ່ວນໃໝ່ ຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ້ປະກອບການ

ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກຂອງທ່ານພາຍໃນ

ມື້
ຊົ່ວໂມງ
ນາທີ

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 13 ເດືອນມີນາ ປີ 2024

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ

02
02

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ

ອາທິດຂອງວັນທີ 25 ມີນາ

ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

03
03

ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄູເຝິກ

ອາທິດຂອງວັນທີ 25 ມີນາ

ສຳມະນາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ, ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ແລະ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈດຽວກັນ

04
04

ຈັບຄູ່ກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຄູເຝິກ

ຕົ້ນເດືອນເມສາ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກຄູເຝິກທີ່ພວກເຂົາຢາກຮ່ວມງານນຳ ແລະ ເລີ່ມສຳພາດເພື່ອຈັບຄູ່

05
05

ໄລຍະເວລາການບົ່ມເພາະທຸລະກິດ

ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ

ຮອດເວລາທີ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຄູເຝິກ ເລີ່ມປຶກສາຫາລືເລື່ອງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການສຳມະນາເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
 

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດສອບຖາມຜ່ານທາງອີເມວ

Martin Jacobo

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ Bridge for Billions

Jim

ຜຸ້ຈັດການໂຄງການ